ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Δασαρχείο Αγρινίου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2020» προϋπολογισμού 16.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 18%, Απρόβλεπτων 15% & ΦΠΑ 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006715622 2020-05-15).
Το Δασαρχείο Πύργου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Πύργου, Ωλένης και Ιάρδανου περιφέρειας Δήμου Πύργου, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου - Έτους 2020» για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 12.000,00…
Το Δασαρχείο Πύργου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας, Φολόης, Λασιώνος και Λαμπείας περιφέρειας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου - Έτους 2020» για ύψος δαπάνης μέχρι το…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνή) διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων ετών 2020 & 2021 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της, με συνολική προϋπολογισθείσα αξία 373.827,16€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 301.473,52€ ΦΠΑ : 72.353,64€), (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ:…
Το Δασαρχείο Αμαλιάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικών δρόμων περιφέρειας Δήμου Ήλιδας» σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 74051/14-5-2020 απόφαση Δ/νσης Δασών Ηλείας και τη σχετική μελέτη του Δασαρχείου Αμαλιάδας…
Ανακοινώνουμε ότι, η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την διακήρυξη 10/2019 περί Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια του έργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2022» θα συνεδριάσει την 04/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.…
Ανακοινώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων που παρουσιάστηκαν στην υπηρεσία εξαιτίας διακοπής της διασύνδεσης με το δίκτυο οπτικών ινών και το σύστημα ΣΥΖΕΥΞΙΣ, η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την διακήρυξη 10/2019 περί Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια του έργου : «Προμήθεια Πληροφοριακών Πινακίδων…