ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Δασαρχείο Πατρών προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό µε το σύστηµα µειοδοσίας στο ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους για εκτέλεση απολογιστικών εργασιών του έργου «ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ ΛΑΠΠΑ» για το έτος 2018, με προϋπολογισμό 18.300,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003595530)
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα κατασκευής και εγκατάστασης πυροφυλακείου στη θέση «Αετοφωλιά» της Τ.Κ. Περιστερίου του Δήμου Ηλιδας, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση αυτής. (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003595371)
Επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τα Τμήματα 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 44 & 45 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργατών-εργατριών για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος κοινωφελούς εργασίας…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα μελέτης & έκδοσης ενεργειακού πιστοποιητικού για τα κτίρια στην Αθηνών 105 και στα Κρέστενα Ν.Ηλείας, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση αυτής. (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003590627)
Επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια οχήματος για την κάλυψη των αναγκών του Δασαρχείου Βυτίνας, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€(τριάντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 24.193,55€ (χωρίς Φ.Π.Α.)». (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003590579)
Το Δασαρχείο Αιγίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου & αντιπυρικών ζωνών της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Αιγίου για το έτος 2018» (Κωδικός ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003589583)
Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης Β’ εξαμήνου έτους 2018 & έτους 2019 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου μετά από κήρυξη του ηλεκτρονικού ανοικτού άνω των ορίων (διεθνή) μειοδοτικού διαγωνισμού ως άγονου και…