Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Δευτέρα, 21 Μαϊος 2018 14:06

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια παρασκευασμένων τροφών για εκτρεφόμενα ζώα για την κάλυψη των αναγκών των Εκτροφείων Θηραμάτων Δαφνιώτισσας του Δασαρχείου Αμαλιάδας, Καλουσίου του Δασαρχείου Πατρών και Σαρανταπήχου του Δασαρχείου Ξυλοκάστρου, συνολικού προϋπολογισμού 58.255,97€ (πενήντα χιλιάδων διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ & ενενήντα επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 51.553,94€ (χωρίς Φ.Π.Α.). (ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΗΜΔΗΣ: 18PROC003129263 2018-05-21)

 

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ΄» ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε΄» ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.