Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2020 00:42

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Αναθεώρηση Στρατηγικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Φαινομένων Λειψυδρίας και Ξηρασίας στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων» (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007919987 2020-12-23) 

Η διακήρυξη είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Στα συνημμένα στην παρούσαα ανάρτηση επισυνάπτονται τα παραρτήματα της διακήρυξης σε διακριτά αρχεία.