ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση : Αθηνών 105 Ρίο, ΤΚ: 26504,      Τηλέφωνα: 2613-623640, 2613-623642, 2613-623646, 2613-623647     Fax: 2613-623669


ΛΙΣΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ


 Σχετική ισχύουσα Νομοθεσία :

1. Ο Nόμος 3199/2003 (ΦΕΚ Α' 280 9-12-2003) 
«Προστασία και Διαχείριση των υδάτων – Εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».

2. Η Κ.Υ.Α. με αρ.43504/2005 (ΦΕΚ Β΄ 1784 20-12-2005) Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργου αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών”.

3. Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα προστασίας υδατικού δυναμικού Ν. Αχαΐας

4. Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα προστασίας υδατικού δυναμικού Ν. Αιτωλοακαρνανίας

5. Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα προστασίας υδατικού δυναμικού Ν. Ευρυτανίας

6. Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα προστασίας υδατικού δυναμικού Ν. Ηλείας

7. Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα προστασίας υδατικού δυναμικού Ν. Φωκίδας

8. Αρμοδιότητες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και Περιφερειών της χώρας στον τομέα των υδάτων βάσει του Ν. 3852/2010 (Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ 150673/13-7-2011)

9. Διαδικασίες, όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση αδειών για υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης νερού (ΚΥΑ 150559/16-6-2011 (ΦΕΚ 1440/Β/2011)

Εγκεκριμένα σχέδια Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, Βόρειας Ανατολικής και Δυτικής Πελοποννήσου

Τα αρχεία (kmz) για προβολή σε υπόβαθρο Google-earth, των υδατικών Συστημάτων των Υδατικών Διαμερισμάτων Βόρειας Πελοποννήσου (ΥΔ02), Δυτικής Πελοποννήσου (ΥΔ01) και Ανατολικής Πελοποννήσου (ΥΔ03) 

Γεωγραφική κατανομή σημείων παρακολούθησης και Ταυτοτήτων Υδάτων Κολύμβησης

 


ydaton depin1

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

 H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ είναι αρμόδια ιδίως για την προστασία και διαχείριση των υδάτων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ασκεί τις αρμοδιότητες που έχουν απονεμηθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

Η Διεύθυνση Υδάτων έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα την Πάτρα:

α) Τμήμα Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων,
το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των στοιχείων της ποσότητας και της ποιότητας των υδάτων,
την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ποιοτικών παραμέτρων και την ποσοτική κατάσταση των προστατευόμενων περιοχών,
τη διαχείριση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης, την εφαρμογή μέτρων για τον έλεγχο των σημειακών και διάχυτων εκπομπών ρύπων στα ύδατα,
την εφαρμογή Προγραμμάτων Μέτρων Προστασίας από τη ρύπανση καθώς και απορρύπανσης των υδάτων, το σχεδιασμό όλων των αναγκαίων προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών,
την κατάρτιση και εφαρμογή των Σχεδίων Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων,
καθώς και τη σύνταξη της ετήσιας έκθεσης εφαρμογής τους, την κατάρτιση χαρτών επικινδυνότητας και χαρτών κινδύνων πλημμύρας, κατάρτιση και εφαρμογή Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας.
Επίσης, είναι αρμόδιο για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την πρόληψη της υποβάθμισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων,
την αναβάθμιση και αποκατάσταση των υδατικών συστημάτων,
το μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες, την κατάρτιση μητρώου προστατευόμενων περιοχών και την εφαρμογή όλων των στόχων και προτύπων που προβλέπονται για τις προστατευόμενες περιοχές, για να πραγματοποιείται η ανάλυση των χαρακτηριστικών κάθε υδατικού διαμερίσματος,
η επισκόπηση των επιπτώσεων των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην κατάσταση των υδάτων και η οικονομική ανάλυση της χρήσης των υδάτων.

β) Τμήμα Ανάπτυξης και Διμερών Σχέσεων,
το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους,
την τήρηση μητρώου έργων αξιοποίησης υδατικού δυναμικού, έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και προστασίας υδατικών πόρων,
την επιβολή σε υφιστάμενα ή σε νέα έργα και δραστηριότητες που είναι πιθανό να υποβαθμίσουν τα ύδατα, τους περιορισμούς και τα μέτρα που είναι πρόσφορα για την προστασία τους, καθώς και
το συντονισμό όλων των φορέων για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση και την προστασία των υδάτων.
Επίσης, είναι αρμόδιο για την εφαρμογή διεθνών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών και οδηγιών για θέματα διαχείρισης και προστασίας υδάτων.

γ) Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Επικοινωνίας,
το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη μέριμνα ουσιαστικής συμμετοχής του κοινού στις διαδικασίες προστασίας και διαχείρισης των υδάτων και ιδίως στη διαδικασία εκπόνησης, ενημέρωσης και αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης υδατικών πόρων και των Σχεδίων Διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας,
καθώς και τη διοικητική υποστήριξη όλων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης.

 

Διαβάστηκε 9370 φορές