ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ


Η Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών (Ν. 4182/2013 ΦΕΚ 185/Α/10-9-2013) είναι αρμόδια ιδίως για θέματα εποπτείας, εκκαθάρισης και διαχείρισης ιδρυμάτων, κληροδοτημάτων και σχολαζουσών κληρονομιών.
Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.
Η Διεύθυνση Κοινοφελών Περιουσιών έχει έδρα την Πάτρα και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν έδρα επίσης την Πάτρα:

α) Τμήμα Εποπτείας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για το διορισμό των μελών των διοικητικών συμβουλίων των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων,
την εποπτεία της διαχείρισης των ιδρυμάτων και κληροδοτημάτων και ειδικότερα ως προς τη σύνταξη του προϋπολογισμού τους,
την εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους, την εκμίσθωση ακινήτων, την κατάθεση και επένδυση κοινωφελών περιουσιών, την έγκριση των απολογισμών τους,
την έγκριση αμοιβών δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων,
την εκτέλεση του κοινωφελούς σκοπού, την έγκριση διορισμού υποτρόφων,
την παράταση και την αύξηση των υποτροφιών.

β) Τμήμα Εκκαθάρισης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την εκκαθάριση κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών,
την έγκριση αμοιβών δικηγόρων, μηχανικών, συμβολαιογράφων,
την επένδυση ή αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων,
την εκποίηση των κινητών και ακινήτων πραγμάτων τους,
το διορισμό των εκτελεστών διαθήκης και των εκκαθαριστών των κληρονομιών, καθώς και τον καθορισμό των αμοιβών τους,
την έγκριση λογοδοσίας των εκτελεστών διαθήκης και τα λειτουργικά θέματα του Συμβουλίου Κληροδοτημάτων.

γ) Τμήμα Σχολαζουσών Κληρονομιών, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη διοικητική εποπτεία των κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, οι οποίοι διορίζονται και έχουν ως έργο την εκκαθάριση των σχολαζουσών κληρονομιών, στην οποία περιλαμβάνονται η επένδυση ή αξιοποίηση ή εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων.
Επίσης, είναι αρμόδιο για το διορισμό των κηδεμόνων των σχολαζουσών κληρονομιών, στους οποίους ανατίθενται έργα αναφορικά με την έγκριση δαπανών εκκαθάρισης ή διαχείρισής τους και την έγκριση λογοδοσίας τους.

δ) Τμήμα Μητρώου και Γραμματειακής Υποστήριξης, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για την τήρηση μητρώου κληροδοτημάτων, ιδρυμάτων, διαθηκών και σχολαζουσών κληρονομιών,
την τήρηση του πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης, τη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας, την τήρηση και ενημέρωση του φυσικού και ηλεκτρονικού αρχείου της Διεύθυνσης και την ενημέρωση των πολιτών για θέματα αρμοδιότητάς της.
Επίσης, μεριμνά για την κοινοποίηση στο Τμήμα Διαφάνειας όλων των αποφάσεων που σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία αναρτώνται στο διαδίκτυο.

 

Αναρτήσεις Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών  (Αναρτήσεις Αποφάσεων σε ξεχωριστό διαδικτυακό τόπο)
Αξιοποίηση Ακίνητης / Κινητής Περιουσίας (Μακροχρόνιες Μισθώσεις, Μισθώσεις, Εκποιήσεις Ακινήτων, Πωλήσεις Κινητών) - Link απο Γεν. Γραμμ. Δημόσιας Περιουσίας

 

  Παροχή Οδηγιών για την διευκόλυνση της λειτουργίας των Κοινωφελών Περιουσιών:

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

2. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

3. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

4. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2012

6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΕΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ

7. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ

8. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ -ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

9. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ   ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  

10. ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

11. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ  ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

12. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ        

13. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

14. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 

15. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

16. ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Ή ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ  

17. Ανακοίνωση Δημόσιας κλήρωσης για την επιλογή εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών

18. Συμπληρωματικά στοιχεία μετά την αναγγελία της Κοινωφελούς Περιουσίας