ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στοιχεία Επικοινωνίας με Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ :

1. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου είναι αρμόδια ιδίως για θέματα αναδασμού και εποικισμού, καθώς και θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αλιείας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο για την καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων και των υποθέσεων αρμοδιότητάς της και να ακολουθεί τις οδηγίες του.

2. Η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου έχει έδρα την Τρίπολη και συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα, τα οποία έχουν επίσης έδρα την Τρίπολη:

α) Τμήμα Αναδασμού και εποικισμού, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για το συντονισμό των εργασιών αναδασμού – εποικισμού στην Πελοπόννησο, τη συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα, την επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού.

β) Τμήμα Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων και Αλιείας, το οποίο είναι αρμόδιο ιδίως για τη χορήγηση άδειας συλλογής υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς, την ίδρυση ιχθυόσκαλων και τον καθορισμό της έδρας αυτών, την κατάρτιση προγραμμάτων ιχθυοτροφικής ανάπτυξης των ορεινών ρεόντων υδάτων, για θέματα μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, καθώς και για θέματα γεωργικών εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων.εκμεταλλεύσεων στο πλαίσιο των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων.


Τηλέφωνα ΟΠΕΚΕΠΕ Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου


Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (2007-2013) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) «2007-2013» ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 1 ΜΕΤΡΟ 112 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

Με την 26984/19-12-2013- απόφαση του Υπουργού Γεωργίας έγινε η 2η πρόσκληση υποβολής αίτησης ενίσχυσης - φακέλων υποψηφιότητας για ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 1.1.2. «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών¨», η κατανεμηθείσα πίστωση για «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», για το έτος 2014 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέρχεται σε 14.700.000 €.

Δικαιούχοι είναι νέοι και νέες από 18 έως 40 ετών, 
_Μόνιμοι κάτοικοι 
Ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού Δημοτικού ή Κοινοτικού Διαμερίσματος κανονικής περιοχής με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.
_που εγκαταστάθηκαν ως αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης κατά το δεκατετράμηνο που προηγείται της υποβολής αίτησης ενίσχυσης και έχουν εγγραφεί στο ΟΣΔΕ και εφόσον το μεσοδιάστημα από την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης έως την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης δεν ξεπερνά τους δεκαοχτώ μήνες.
_η γεωργική τους εκμετάλλευση έχει ελάχιστο μέγεθος απαιτήσεων σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και πληροί τις λοιπές προϋποθέσεις του Κεφ.ΙΓ2 της Πρόσκλησης του Μέτρου
_που υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο μέγιστης διάρκειας πέντε ετών για την διαρθρωτική προσαρμογή της εκμετάλλευσης τους και την απόκτηση ή συμπλήρωση της επαγγελματικής τους ικανότητας.
_που αναλαμβάνουν συμβατικές δεκαετείς μακροχρόνιες υποχρεώσεις
_δεν εμπίπτουν στους μη επιλέξιμους υποψηφίους του Κεφ.ΙΓ3 της Πρόσκλησης του Μέτρου

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά της ΚΥΑ 704/2008 όπως ισχύει κάθε φορά, στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας του τόπου της μόνιμης κατοικίας του από 18/03/2014 έως 16/05/2014, λαμβάνοντας ως αποδεικτικό τον αριθμό πρωτοκόλλου. 
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν από:
_τη Δ/νση Αγροτικών Υποθέσεων Πελοποννήσου
_τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των οικείων Περιφερειακών Ενοτήτων

_την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής ΠΑΑ -Ανταγωνιστικότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
_τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Γεωργίας


 Δημοσιοποίηση Πορισμάτων Τελικής Αξιολόγησης Αιτήσεων Ενίσχυσης Υποψηφίων Νέων Γεωργών 2ης Πρόσκλησης του Μέτρου 1.1.2 του Π.Α.Α. 2007-2013 pdf


Φάκελος υποψηφιότητας Νέου Γεωργού  pdf      2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσηςpdf  - Τροποποίηση 2ης Πρόσκλησης  pdf  ,      Περίληψη πρόσκλησης  pdf


Ισχύον νομικό πλαίσιο   pdf         19/5/2014 - Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»  pdf


 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1ΗΣ ΔΟΣΗΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ 2ΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2   pdf       -     ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ   pdf


Δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων εξέτασης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο Μέτρο 112     -    Συγκεντρωτικός Πίνακας Αποτελεσμάτων  pdf