ΜΗΤΡΩΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ ΔΙΑΘΗΚΩΝ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ Η΄ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ (5)