ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Δασαρχείο Βυτίνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2028” ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ», με το σύστημα…
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Σύνταξη Μητρώου Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2016-2022», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (54.560,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός…
Ακύρωση της υπ’ αριθ. 204842/17-9-2019 (αρ.διακήρυξης 6/2019, ΑΔΑ : 6ΚΝΝΟΡ1Φ-Κ6Σ, ΑΔΑΜ : 19PROC005570832) διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Σύνταξη Μητρώου Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2016-2022», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (54.560,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 44.000,00…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα προμήθειας εξοπλισμού για το έργο «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance» (Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση), Ακρωνύμιο: BlueCoast, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020”…
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Σύνταξη Μητρώου Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2016-2022», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (54.560,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός…
Το Δασαρχείο Βυτίνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Μαινάλου έτους 2019», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου…
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών του έργου «Ταυτότητες των Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πινακίδες ενημέρωσης κοινού στις ακτές για την περίοδο 2016-2022», συνολικού προϋπολογισμού 112.300,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005539699 2019-09-10)