ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.), (αριθ. Διακήρυξης 14/2018) (ΑΔΑΜ: 18PROC003902911 2018-10-26)
Το Δασαρχείο Αγρινίου αποφάσισε τη ματαίωση της αριθμ. 221774/11-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003828548) Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Β΄ τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2018» καθώς και της αριθμ. 221960/11-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΑΙΥΟΡ1Φ-2ΤΙ) Περίληψης της ως άνω Διακήρυξης, λόγω σφάλματος που διαπιστώθηκε σχετικού με την…
Επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το Τμήμα 10 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 10.434,37€ (δέκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ & τριάντα επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου…
Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κέρκυρας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-03 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου γιατην στέγαση εννέα (9) Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδαςκαι Ιονίου και συγκεκριμένα των: 1) Δ/νση Υδάτων Ιονίου,…
Α. Πρόταση τεχνικών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για εγγραφή στο Μητρώο Μελών Επιτροπών Διαγωνισμών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Τεχνικών και Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ).Β. Ορισμός διμελούς επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικών κληρώσεων για την ανάδειξη μελών επιτροπών διαγωνισμών έτους 2018 της…
Διευκρινήσεις για την αριθ. 12/2018 διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών & οθονών ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι. Οι διευκρινήσεις της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμες πατώντας…
Tο Δασαρχείο Αγρινίου διακηρύσσει ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ - ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2018» Προϋπολογισμού 12.750,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ: 18PROC003828548 2018-10-12) Η Περίληψη της ως άνω Διακήρυξης αναρτήθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΑΙΥΟΡ1Φ-2ΤΙ) Το κείμενο της Διακήρυξης…