ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 35.100,00€ (τριάντα πέντε χιλιάδων εκατό ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 28.306,45€ (χωρίς Φ.Π.Α.). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007646004 2020-11-13)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια δέκα (10) φωτοαντιγραφικών πολυμηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.,συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 15.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007562000 2020-10-30)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) εκτυπωτικών μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007561488 2020-10-30)
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια οχήματος για την κάλυψη των αναγκών του Δασαρχείου Ολυμπίας, συνολικού προϋπολογισμού 30.000,00€ (τριάντα χιλιάδων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 24.193,55€ (χωρίς Φ.Π.Α.) (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC007510055 2020-10-20)