ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Ν. Αχαΐας, διακηρύσσει ότι διενεργείται Α’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Δασονομείου Ακράτας, στο κέντρο της πόλης της Άνω Ακράτας Δήμου Αιγιάλειας, σε σημείο που να διευκολύνεται η πρόσβαση των πολιτών ως και η ομαλή κίνηση και η…
Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Ν. Ηλείας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-03 (Φ.Ε.Κ. 76/τ.Α) και 4024/2011(Φ.Ε.Κ. 226 Α/27-10-2011), για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας.
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, έτους 2019, για την εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών εντός αιγιαλού στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας. CPV 45111100-9
Στο πλαίσιο της με αριθ.πρωτ. 233541 /24-10-2018 (Αρ. 14/2018) Διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, σας γνωρίζουμε ότι η πενταμελής επιτροπή αξιολόγησης θα συγκληθεί την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και…
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, έτους 2018, για την εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών εντός αιγιαλού στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας. CPV 45111100-9 Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κέρκυρας διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. 89021/15-10-18 (ΑΔΑ: ΩΚ19Η-ΧΘΟ) θεωρημένης αρχικής μας Διακήρυξης για την στέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΠΔΕ&Ι). Η διακήρυξη της επαναληπτικής…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα απομάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων στο 3ο χλμ της Ε.Ο. Αρχαίων Κλεωνών-Σπαθοβουνίου στη θέση «ΚΑΚΟΡΕΜΑ» της Τ.Κ. Αρχαίων Κλεωνών του Δήμου Νεμέας Νομού Κορινθίας, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση αυτής. (ΑΔΑΜ: 18PROC003969523 2018-11-07) Η πρόσκληση…