ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Αναγγελία αποτελέσματος δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση του έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός αιγιαλού στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας», π/υ 12.500,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) και των στοιχείων της σύμβασης.
Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια γραφικής ύλης & φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 73.970,18€ (εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ & δεκαοκτώ λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή…
Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του ΚΗΣΚ, του έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός αιγιαλού στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας» (CPV: 45111100-9), προϋπολογισμού 12.500,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ). Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ.
Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 900 Β’/17-3-2017).
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ. Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα απομάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων λόγω ατυχήματος, στη θέση: «Ρυτό» Κορινθίας, στο 15ο χλμ. Π.Ε.Ο. Ίσθμιας – Επιδαύρου, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση αυτής. (Κωδικός ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC004824876 2019-04-18)
Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας του Νομού Ηλείας διακηρύσσει ότι: με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 9 -7-2018 αρχικής μας διακήρυξης επαναλαμβάνεται στις 26 -3 - 2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 - 11 π.μ. στην Κτηματική Υπηρεσία (Διοικητήριο) 2η επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου σύμφωνα με τις…