ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Το Δασαρχείο Βυτίνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Μαινάλου έτους 2019», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου…
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών του έργου «Ταυτότητες των Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πινακίδες ενημέρωσης κοινού στις ακτές για την περίοδο 2016-2022», συνολικού προϋπολογισμού 112.300,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005539699 2019-09-10)
Το Δασαρχείο Κυνουρίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Βελτίωση δασικής οδού Γούλελος - Κοκάνι», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη…
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ιονίων Νήσων», συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005515830 2019-09-04)
Το Δασαρχείο Αγρινίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2019», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 18%, Απρόβλεπτων 15%…
Το ∆ασαρχείο Αµαλιάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικών δρόµων του δάσους Στροφυλιάς Τ.Κ. Μανωλάδας του ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης», µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την…
Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας διακηρύσσει ότι: Υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της αριθμ. 53409/2019 (ΑΔΑ:Ω3ΡΞΗ-Ε1Α) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Δασαρχείου Σπάρτης.