ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού, της Διακήρυξης, των Τεχνικών Τευχών και λοιπών Τευχών Δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στην Π.Ε. Αχαΐας», προϋπολογισμού 221.000,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η…
Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού, της Διακήρυξης, των Τεχνικών Τευχών και λοιπών Τευχών Δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στην Π.Ε. Κέρκυρας», προϋπολογισμού 300.300,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.…
Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού, της Διακήρυξης, των Τεχνικών Τευχών και λοιπών Τευχών Δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στην Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 438.700,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η…
Έγκριση Διενέργειας Ανοικτού Διαγωνισμού, της Διακήρυξης, των Τεχνικών Τευχών και λοιπών Τευχών Δημοπράτησης για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών σε αιγιαλό-παραλία και δασικές εκτάσεις στην Π.Ε. Κεφαλονιάς», προϋπολογισμού 56.500,00€ (συμπ/νου ΦΠΑ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. Η…
Το Δασαρχείο Βυτίνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Μαινάλου έτους 2020», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου…