ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, έτους 2018, για την εκτέλεση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών εντός αιγιαλού στη θέση «Ξιφιά» Δήμου Μονεμβασίας Π.Ε. Λακωνίας. CPV 45111100-9 Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ
Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κέρκυρας διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για την μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της υπ αρ. 89021/15-10-18 (ΑΔΑ: ΩΚ19Η-ΧΘΟ) θεωρημένης αρχικής μας Διακήρυξης για την στέγαση των Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (ΑΔΠΔΕ&Ι). Η διακήρυξη της επαναληπτικής…
Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα απομάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων στο 3ο χλμ της Ε.Ο. Αρχαίων Κλεωνών-Σπαθοβουνίου στη θέση «ΚΑΚΟΡΕΜΑ» της Τ.Κ. Αρχαίων Κλεωνών του Δήμου Νεμέας Νομού Κορινθίας, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση αυτής. (ΑΔΑΜ: 18PROC003969523 2018-11-07) Η πρόσκληση…
Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών Αλλοδαπών & Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι.), (αριθ. Διακήρυξης 14/2018) (ΑΔΑΜ: 18PROC003902911 2018-10-26)
Το Δασαρχείο Αγρινίου αποφάσισε τη ματαίωση της αριθμ. 221774/11-10-2018 (ΑΔΑΜ: 18PROC003828548) Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Β΄ τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2018» καθώς και της αριθμ. 221960/11-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΑΙΥΟΡ1Φ-2ΤΙ) Περίληψης της ως άνω Διακήρυξης, λόγω σφάλματος που διαπιστώθηκε σχετικού με την…
Επαναληπτική διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το Τμήμα 10 με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια μελανιών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 10.434,37€ (δέκα χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ & τριάντα επτά λεπτών) συμπεριλαμβανομένου…
Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κέρκυρας, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-03 (ΦΕΚ 76/τΑ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου γιατην στέγαση εννέα (9) Υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδαςκαι Ιονίου και συγκεκριμένα των: 1) Δ/νση Υδάτων Ιονίου,…