Τρίτη, 19 Μαϊος 2020 16:19

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης των εργασιών: «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Πύργου, Ωλένης και Ιάρδανου περιφέρειας Δήμου Πύργου, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου -Έτους 2020»

Το Δασαρχείο Πύργου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Πύργου, Ωλένης και Ιάρδανου περιφέρειας Δήμου Πύργου, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου - Έτους 2020» για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 12.000,00 € με ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 20PROC006729949 2020-05-19).

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ