Δευτέρα, 03 Φεβρουαρίου 2020 10:39

Ανακοίνωση επί της διακήρυξης 10/2019 περί ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια του έργου: «Προμήθεια Πληροφοριακών Πινακίδων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την Περίοδο 2016-2022»

Ανακοινώνουμε ότι, η Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 για την διακήρυξη 10/2019 περί Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την προμήθεια του έργου : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΚΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2022» θα συνεδριάσει την 04/02/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ.