Δευτέρα, 30 Δεκεμβρίου 2019 15:39

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια του έργου «Προμήθεια Πληροφοριακών Πινακίδων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2016-2022»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής, για την προμήθεια του έργου: «Προμήθεια Πληροφοριακών Πινακίδων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την περίοδο 2016-2022», συνολικού προϋπολογισμού 143.800,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC006119417 2019-12-30)

 Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.

Η διακήρυξη και τα παραρτήματά της:

  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ΣΕ ΜΟΡΦΗ XML & PDF

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.