Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019 11:25

2η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών φύλαξης για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 με κωδικό MIS 2017ΕΠ60160009, προβαίνει σε επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερόμενου έργου. 

 (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC006051257 2019-12-17)