Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 14:00

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση παραδοτέων του προγράμματος ‘’Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance’’ (BlueCoast)»

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση παραδοτέων του προγράμματος ‘’Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance’’ (Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση) - BlueCoast», του εταίρου Αποκεντρωμένη Διοίκηση Π.Δ.Ε. &Ι., στo πλαίσιo του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Ελλάδα-Αλβανία 2014– 2020” με κωδικό MIS 5030943 και Κωδ. Ενάριθμου Έργου 2018ΕΠ52260003, συνολικού προϋπολογισμού 42.300,00€ (σαράντα δύο χιλιάδων τριακοσίων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.ή 34.112,90€ (χωρίς Φ.Π.Α.)». (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005938745 2019-11-29)

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF & XML

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.