Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τρίτη, 19 Νοεμβρίου 2019 08:52

2η Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ελέγχου και επίβλεψης για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.), λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου και επίβλεψης για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 με κωδικό MIS 2017ΕΠ60160009, προβαίνει σε επαναληπτική πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ελέγχου και επίβλεψης για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερόμενου έργου.(ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005869794 2019-11-18).