Παρασκευή, 01 Νοεμβρίου 2019 16:18

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρησης ορεινού δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ναυπάκτου Έτους 2019»

Το Δασαρχείο Ναυπάκτου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 συνολικού προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρησης ορεινού δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ναυπάκτου έτους 2019» (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005790230 2019-11-01).

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ