Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019 13:23

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού άνω των ορίων (διεθνή) διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης ετών 2020 & 2021 για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου διενεργεί ανοικτό ηλεκτρονικό άνω των ορίων (διεθνή) διαγωνισμό προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης ετών 2020 & 2021 : Aμόλυβδη βενζίνη (CPV: 09132100-4), πετρέλαιο θέρμανσης (CPV: 09135100-5), υγραέριο κίνησης (CPV: 09133000-0), πετρέλαιο κίνησης (CPV: 09134100-8), ADBLUE (CPV: 09222000-1), συνολικού προϋπολογισμού 784.200,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 632.419,36€ ΦΠΑ : 151.780,64€). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005752457 2019-10-24).

Η περίληψη της διακήρυξης είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού καθώς και τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF & XML

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.