Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019 15:27

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ελέγχου και επίβλεψης για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών ελέγχου και επίβλεψης για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)» στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 με κωδικό MIS 2017ΕΠ60160009, προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών ελέγχου και επίβλεψης για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερόμενου έργου.                                                         (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005722427 2019-10-17).