Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 14:22

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.), λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα παροχής υπηρεσιών φύλαξης για το έργο «Forest Monitoring System for Early Fire Detection and Assessment in the Balkan-Med Area (SFEDA)», στα πλαίσια του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-B Balkan-Mediterranean 2014-2020 με κωδικό MIS 2017ΕΠ60160009, προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της παροχής υπηρεσιών φύλαξης για την κάλυψη των αναγκών του προαναφερόμενου έργου. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005714775 2019-10-16).