Τετάρτη, 09 Οκτωβρίου 2019 13:54

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Παροχή τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη σύνταξη μελέτης 'Διαχείρισης δημοσίου δάσους ανατολικού Μαινάλου, περιόδου 2019 - 2028'»

Το Δασαρχείο Βυτίνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών: «ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΜΑΙΝΑΛΟΥ, ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019 – 2028” ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟΥ ΒΥΤΙΝΑΣ», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 125 του Ν. 4412/2016 και την Διακήρυξη, που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 219821/04-10-2019 απόφαση Δ/νσης Δασών Αρκαδίας και τις σχετικές για το ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 14.274,10€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005678957 2019-10-09).

Η Διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ