Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2019 15:24

Ακύρωση Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Σύνταξη Μητρώου Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2016-2022»

Ακύρωση της υπ’ αριθ. 204842/17-9-2019 (αρ.διακήρυξης 6/2019, ΑΔΑ : 6ΚΝΝΟΡ1Φ-Κ6Σ, ΑΔΑΜ : 19PROC005570832) διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Σύνταξη Μητρώου Ταυτοτήτων Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2016-2022», συνολικού προϋπολογισμού πενήντα τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (54.560,00) ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 44.000,00 ευρώ, ΦΠΑ: 10.560,00 ευρώ), λόγω σφαλμάτων στο κείμενο αυτής βάσει του άρθρου 106 παρ.3 του Ν.4412/2016)