Τετάρτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 13:39

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για το έργο «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance (BlueCoast)»

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Απ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα προμήθειας εξοπλισμού για το έργο «Climate-Smart Coastal Practices for Blue governance» (Κλιματικά - Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση), Ακρωνύμιο: BlueCoast, στα πλαίσια του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC “Greece – Albania 2014 – 2020” (Interreg IPA CBC Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020) με κωδικό MIS 5030943 και Κωδ. Ενάριθμου Έργου 2018ΕΠ52260003, προβαίνει σε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την απευθείας ανάθεση της προμήθειας εξοπλισμού για την υλοποίηση της δράσης/παραδοτέου 4.2.1 «Health assessment monitoring stations” (Σταθμοί παρακολούθησης για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας των ενδιαιτημάτων). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005577783 2019-09-18)

 Η πρόσκληση υποβολής προσφορών είναι διαθέσιμη εδώ.

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.