Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2019 11:18

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Μαινάλου έτους 2019»

Το Δασαρχείο Βυτίνας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση δασικού οδικού δικτύου για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στο Δασικό Σύμπλεγμα Μαινάλου έτους 2019», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 195835/10-9-2019 απόφαση Δ/νσης Δασών Αρκαδίας και τη σχετική μελέτη του Δασαρχείου Βυτίνας που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 191479/3-09-2019 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 25.000,00 € με ΦΠΑ.(ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005543636 2019-09-11).

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ