Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019 14:57

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών του έργου «Ταυτότητες των Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πινακίδες ενημέρωσης κοινού στις ακτές για την περίοδο 2016-2022»

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού κάτω των ορίων διαγωνισμού για την προμήθεια και παροχή υπηρεσιών του έργου «Ταυτότητες των Ακτών Κολύμβησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και πινακίδες ενημέρωσης κοινού στις ακτές για την περίοδο 2016-2022», συνολικού προϋπολογισμού 112.300,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005539699 2019-09-10)

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΕΛΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
  • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ΣΕ ΜΟΡΦΗ XML

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.