Δευτέρα, 09 Σεπτεμβρίου 2019 13:44

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση και Βελτίωση δασικής οδού Γούλελος - Κοκάνι»

Το Δασαρχείο Κυνουρίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και Βελτίωση δασικής οδού Γούλελος - Κοκάνι», με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 192715/5-9-2019 απόφαση Δ/νσης Δασών Αρκαδίας και τη σχετική μελέτη του Δασαρχείου Κυνουρίας που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 177180/13-08-2019 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 20.000 € μαζί με ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005532799 2019-09-09).

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.