Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Τετάρτη, 04 Σεπτεμβρίου 2019 15:55

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της Διεύθυνσης Υδάτων Ιονίου

Διακήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου «Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στην εφαρμογή των προγραμμάτων μέτρων των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ιονίων Νήσων», συνολικού προϋπολογισμού 145.000,00€ (μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005515830 2019-09-04)

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΟΥ
  • ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) ΣΕ ΜΟΡΦΗ PDF & XML

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.