Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019 19:33

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2019»

Το Δασαρχείο Αγρινίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση τμήματος του δασικού - αντιπυρικού οδικού δικτύου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Αγρινίου, έτους 2019», ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των 26.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 18%, Απρόβλεπτων 15% & ΦΠΑ 24%). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005390039 2019-08-02)

 

 Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.

Η πλήρης διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.