Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2019 13:47

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικών δρόµων του δάσους Στροφυλιάς Τ.Κ. Μανωλάδας του ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης»

Το ∆ασαρχείο Αµαλιάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικών δρόµων του δάσους Στροφυλιάς Τ.Κ. Μανωλάδας του ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης», µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. 163604/25-7-2019 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ηλείας και τη σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου Αµαλιάδας που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. 153016/12-7-2019 απόφαση ∆/νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. για ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 5.524,20 € µε ΦΠΑ.

(ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005350982 2019-07-26)

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.