Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019 13:56

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης - Βελτίωσης Δασικού Οδικού Δικτύου Δασικών Συμπλεγμάτων Πάρνωνα και Ανατ. Ταϋγέτου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Σπάρτης έτους 2019»

Το Δασαρχείο Σπάρτης προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρησης - Βελτίωσης Δασικού Οδικού Δικτύου Δασικών Συμπλεγμάτων Πάρνωνα και Ανατ. Ταϋγέτου περιοχής αρμοδιότητας Δασαρχείου Σπάρτης έτους 2019» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 156152/19-07-19 απόφαση Δ/νσης Δασών Π.Ε. Λακωνίας και την σχετική μελέτη της Δ/νσης Δασών Π.Ε. Λακωνίας που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 140778/28-06-2019 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 13.000,00 € με ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005336917 2019-07-24)

  Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.