Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019 13:29

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου του Δάσους Βασιλικής, έτους 2019»

Το Δασαρχείο Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου του Δάσους Βασιλικής έτους 2019» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 157338/18-7-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΜΚΟΡ1Φ-1Η3) απόφαση Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Καλαμάτας που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 114237/24-5-2019 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 8.000,00 € με ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005308030 2019-07-19)

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.