Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2019 12:03

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Ταϋγέτου έτους 2019»

Το Δασαρχείο Καλαμάτας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωσης – Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Ταϋγέτου έτους 2019» με το σύστημα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 157355/18-7-2019(ΑΔΑ:60Υ1ΟΡ1Φ-59Ψ) απόφαση Δ/νσης Δασών Μεσσηνίας και την σχετική μελέτη του Δασαρχείου Καλαμάτας που εγκρίθηκε με την υπ΄αριθ. 114246/24-5-2019 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι.,για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 14.500,00 € με ΦΠΑ.

(ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005305712 2019-07-19)

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.