Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 15:05

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης των εργασιών: «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Πύργου, Ωλένης και Ιάρδανου, περιφέρειας Δήμου Πύργου, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου - Έτους 2019»

Το Δασαρχείο Πύργου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Πύργου, Ωλένης και Ιάρδανου, περιφέρειας Δήμου Πύργου, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου -Έτους 2019», για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 12.000,00 € με ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005273901 2019-07-15).

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ