Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 14:00

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ολυμπίας, έτους 2019 (Δ.Ε Ανδρίτσαινας, Σκιλλούντος, Αλιφείρας & Βώλακος)»

Το Δασαρχείο Ολυμπίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ολυμπίας, έτους 2019 (Δ.Ε Ανδρίτσαινας, Σκιλλούντος, Αλιφείρας και Βώλακος)» με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού έκπτωσης επί των τιμών του τιμολογίου της Υπηρεσίας, σύμφωνα με την ταυτάριθμη Διακήρυξη που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 153087/12-07-2019 απόφαση Δ/νσης Δασών Ηλείας και τη σχετική μελέτη του Δασαρχείου Ολυμπίας που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 109233/17-05-2019 απόφαση Δ/νσης Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι. για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 21.000,00 € με ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005273804 2019-07-15)

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.