Δευτέρα, 15 Ιουλίου 2019 11:28

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δασικού και Αντιπυρικού Οδικού Δικτύου Δημόσιων Δασικών Συμπλεγμάτων Αρακύνθου και Υψηλής Παναγιάς Περιοχής Δασαρχείου Μεσολογγίου Έτους 2019»

Το Δασαρχείο Μεσολογγίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση Δασικού και Αντιπυρικού Οδικού Δικτύου Δημόσιων Δασικών Συμπλεγμάτων Αρακύνθου και Υψηλής Παναγιάς Περιοχής Δασαρχείου Μεσολογγίου Έτους 2019».(ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005269861 2019-07-15)

 Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.

Η πλήρης διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.