Παρασκευή, 12 Ιουλίου 2019 16:09

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού εκτέλεσης των εργασιών: «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας, Φολόης, Λασιώνος & Λαμπείας περιφέρειας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου έτους 2019»

Το Δασαρχείο Πύργου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση αντιπυρικών λωρίδων-δασικών δρόμων περιοχής Δ.Ε. Αρχαίας Ολυμπίας, Φολόης, Λασιώνος και Λαμπείας περιφέρειας Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, περιφέρειας Δασαρχείου Πύργου - Έτους 2019» για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 12.000,00 € με ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005265702 2019-07-12).

Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ