Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2019 12:13

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικού αντιπυρικού δικτύου περιφέρειας ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης»

Το ∆ασαρχείο Αµαλιάδας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισµό σύµφωνα µε το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικού αντιπυρικού δικτύου περιφέρειας ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης», µε το σύστηµα προσφοράς ποσοστού έκπτωσης επί των τιµών του τιµολογίου της Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ταυτάριθµη ∆ιακήρυξη που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. 151032/10-7-2019 απόφαση ∆/νσης ∆ασών Ηλείας και τη σχετική µελέτη του ∆ασαρχείου Αµαλιάδας που εγκρίθηκε µε την υπ΄αριθ. 108609/17-5-2019 απόφαση ∆/νσης Συντονισµού & Επιθεώρησης ∆ασών Α.∆.Π.∆.Ε.Ι. για ύψος δαπάνης µέχρι το ποσό των 12.390,00 € µε ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005258252 2019-07-10)

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.