Τρίτη, 02 Ιουλίου 2019 10:03

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση πεδινού δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ναυπάκτου Έτους 2019»

Το Δασαρχείο Ναυπάκτου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016 συνολικού προϋπολογισμού 16.200,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Συντήρησης πεδινού δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ναυπάκτου έτους 2019.» (ΑΔΑΜ 19PROC005199749  2019-07-01)

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.

Η ανάρτηση της διακήρυξης στην Διαύγεια είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ.