Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019 12:22

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ολυμπίας»

Το Δασαρχείο Ολυμπίας προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωση και συντήρηση δασικών δρόμων και αντιπυρικών λωρίδων-δρόμων περιοχής Δασαρχείου Ολυμπίας» περιοχή Δήμου Ζαχάρως, Δ.Ε. Ζαχάρως και Φιγαλείας, για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 17.000,00€ με ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005139546 2019-06-20)

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ