Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 14:00

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ορεινών συγκροτημάτων Χελμού και Ερυμάνθου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Καλαβρύτων για το έτος 2019»

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου, για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δασικού οδικού δικτύου ορεινών συγκροτημάτων Χελμού και Ερυμάνθου περιοχής ευθύνης Δασαρχείου Καλαβρύτων για το έτος 2019» για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 13.000,00 € με ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005096226 2019-06-11)

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ