Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 13:39

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωσης-Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Ταϋγέτου έτους 2019»

Περίληψη διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών «Βελτίωσης–Συντήρησης Δασικού Οδικού Δικτύου Ταϋγέτου έτους 2019» για ύψος δαπάνης μέχρι το ποσό των 18.000,00 € με ΦΠΑ. (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC005084667 2019-06-10)

Η περίληψη της διακήρυξης του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ