Δευτέρα, 13 Μαϊος 2019 15:45

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης & φωτοαντιγραφικού χαρτιού

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την προμήθεια γραφικής ύλης & φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Α.Δ. Π.Δ.Ε. & Ι., συνολικού προϋπολογισμού 73.970,18€ (εβδομήντα τριών χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα ευρώ & δεκαοκτώ λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ή 59.653,35€ (χωρίς Φ.Π.Α.). (ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC004934214 2019-13-05)

 Η διακήρυξη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα παραρτήματα της διακήρυξης:

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΥΔ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
  • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  • ΕΙΔΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση.