Παρασκευή, 19 Απριλίου 2019 14:21

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών

Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων έτους 2019 ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’) και την Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/οικ. 15299/ΦΝ 466 (ΦΕΚ 900 Β’/17-3-2017).

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Τα υποδείγματα που συνοδεύουν την πρόσκληση είναι διαθέσιμα για λήψη, ως συνημμένα στην παρούσα ανάρτηση