Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019 15:16

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απομάκρυνση επικίνδυνων αποβλήτων στην θέση "Ρυτό" Κορινθίας

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου (Α.Δ. Π.Δ.Ε.&Ι.) λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα απομάκρυνσης επικίνδυνων αποβλήτων λόγω ατυχήματος, στη θέση: «Ρυτό» Κορινθίας, στο 15ο χλμ. Π.Ε.Ο. Ίσθμιας – Επιδαύρου, προβαίνει σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση αυτής. (Κωδικός ΑΔΑΜ ΚΗΜΔΗΣ: 19PROC004824876 2019-04-18)

 Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη πατώντας εδώ

Το παράρτημα της διακήρυξης:

  • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

είναι διαθέσιμο για λήψη, ως συνημμένο στην παρούσα ανάρτηση.